Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štát. službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verej. záujme PLATY (MPSVR SR) 1-02
Obdobie: za 1. polrok 2021 (kumulácia údajov za 6 mesiacov)